logo

Kontrola organów państwowych w serwisie samochodowym: PIS, PIP, WOIOŚ, UOKiK, PSP, UDT, ZAiKS, Poczta Polska, kontrola oprogramowania.

szkolenie dwudniowe

Opis szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i kadry zarządzającej.
Zakres szkolenia obejmuje m.in.: wybrane elementy prawa w odniesieniu do instytucji kontrolujących warsztat samochodowy, omówienie obowiązków podyktowanych przepisami prawa oraz jednostek kontrolujących. Szkolenie jest wzbogacone o praktyczną analizę treści dokumentów pochodzących z rzeczywistych kontroli w serwisach samochodowych.

Uczestnik będzie wiedział:

 • Jak prawidłowo sporządzić i przygotować dokumentację do kontroli.
 • Jak przygotować serwis do kontroli.
 • Kiedy i w jakich sytuacjach będzie mógł odmówić przeprowadzenia kontroli.
 • Jak zapobiegać skutkom przeprowadzanej kontroli.
 • Będzie znał zakres odpowiedzialności.

Program szkolenia:

 • Wybrane elementy prawa w odniesieniu do instytucji kontrolujących warsztat samochodowy
 • Obowiązki dyktowane przepisami prawa oraz jednostek kontrolujących
 • Prawidłowość sporządzanej dokumentacji przez przedsiębiorców
 • Zakres odpowiedzialności ponoszony przez pracodawcę
 • Zapobieganie skutkom przeprowadzanej kontroli

Część I

I. Wymogi ustawowe dotyczące kontroli

 • Zawiadomienie o planowanej kontroli
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 • Czas trwania kontroli
 • Stosowanie niedozwolonych praktyk podczas kontroli
 • Konsekwencje niedozwolonych praktyk
 • Unormowania prawne w przypadku wystąpienia zaniedbań ze strony kontrolera

II. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Organizacja warsztatu zgodna obowiązującymi przepisami
 • Wymogi stawiane przez PIS
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do kontroli
 • Najczęstsze błędy popełniane w warsztatach
 • Obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy
 • Uprawnienia kontrolowanego podczas kontroli PIS
 • Przebieg czynności kontrolnych w aspekcie procedur prawnych
 • Zakończenie kontroli
 • Omówienie procedur odwoławczych

III. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 • Uregulowania prawne dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy
 • Zasady kierowania zespołem pracowników wywierające nacisk na respektowanie przepisów prawnych
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Zakres uprawnień inspektorów pracy
 • Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Lustracja środowiska pracy podczas przeprowadzanej kontroli
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli
 • Najczęściej popełniane nieprawidłowości przez pracodawców
 • Protokół pokontrolny
 • Sankcje i kary w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
 • Zasady i formy odwołania się od przeprowadzonej kontroli

IV. Kontrola Oprogramowania

 • Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli oprogramowania
 • Organy uprawnione do kontroli
 • Obowiązki kontrolowanego
 • Odpowiedzialność prawna za posiadanie nielegalnego oprogramowania

Część II

I. Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Podstawy prawne funkcjonowania UOKIK
 • Stworzenie programów serwisowych i magazynowych zgodnych z wymogami UOKIK
 • Główne zdania kontrolerów podczas czynności kontrolnych
 • Zasady przeprowadzenia kontroli
 • Unormowania prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Poprawność procedur serwisowych a wymogi stawiane przez przepisy
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Konsekwencje kontroli w przypadku uchybień

II. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 • Przepisy z zakresu ochrony środowiska
 • Wyposażenie warsztatu zgodne z wymogami narzuconymi przez przepisy
 • Dokumenty wymagane przez WIOŚ w zakresie usług naprawczych
 • Obowiązki związane z wytwarzaniem odpadów
 • Obowiązki sprawozdawcze właścicieli warsztatów
 • Aktualne uregulowania związane z substancjami chemicznymi
 • Najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców
 • Najważniejsze uprawnienia Inspektora Ochrony Środowiska
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Skutki nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska

III. Kontrola Państwowej Straży Pożarnej

 • Podstawy prawne działania PSP
 • Procedury warsztatowe przy jednoczesnym spełnianiu wymogów ochrony środowiska i wymogów stawianych przez PSP
 • Przygotowanie się do czynności kontrolno rozpoznawczych
 • Wymagany stan faktyczny w warsztacie samochodowym
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji do kontroli
 • Weryfikacja warunków zabezpieczenia ppoż.
 • Skutki nieprawidłowości podczas kontroli
 • Zasady sporządzania protokołu pokontrolnego
 • Wydawanie decyzji administracyjnych
 • Procedury odwołania się od decyzji administracyjnej

IV. Kontrola Urzędu Dozoru Technicznego

 • Podstawy prawne działania UDT
 • Przedmiot działania i kompetencje UDT
 • Uprawnienia UDT
 • Dyrektywy jakie powinny spełniać dźwigniki samochodowe
 • Dokumentacja podczas kontroli
 • Formy przebiegu czynności kontrolnych w świetle obowiązującego prawa
 • Konsekwencje wynikające z nieprawidłowości podczas kontroli
 • Protokół pokontrolny – prawa i obowiązki kontrolowanego

V. Kontrola Poczty Polskiej

 • Podstawy prawne funkcjonowania Poczty Polskiej
 • Obowiązki ustawowe nałożone na przedsiębiorców
 • Kontrola uiszczania opłat abonamentowych
 • Konsekwencje nieopłacenia abonamentu

VI. Kontrola Związku Autorów i Kompozytorów Polskich

 • Przepisy prawa związane z prawami autorskimi
 • Obowiązki związane z publicznym odtwarzaniem muzyki i wideo
 • Zasady przeprowadzenia kontroli
 • Konsekwencje nieprawidłowości podczas kontroli

Zapisz się do naszego newslettera.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!